OPZ, výzva č. 49: INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE ÚZEMÍ (IPRÚ) – průběžná výzva

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Nestátní neziskové organizace – EU podíl 85 %, státní rozpočet podíl 15 %, vlastní podíl 0 %
 • Sociální družstva
 • Obce – EU podíl 85 %, státní rozpočet podíl 10 %, vlastní podíl 5 %
 • Organizace zřizované obcemi – EU podíl 85 %, státní rozpočet podíl 10 %, vlastní podíl 5 %
 • Organizace zřizované kraji – EU podíl 85 %, státní rozpočet podíl 10 %, vlastní podíl 5 %
 • Dobrovolné svazky obcí – EU podíl 85 %, státní rozpočet podíl 10 %, vlastní podíl 5 %
 • Poskytovatelé sociálních služeb

V této výzvě budou podpořeny projekty v rámci příslušné aglomerace. Výzva je určena pro tyto metropolitní oblasti a aglomerace: Jihlava, Karlovy Vary, Liberec-Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Zlín.

Výzva je určena pouze pro žadatele, kteří mají svůj projektový záměr zkonzultován s Řídícím výborem IPRÚ.

Jaká je výše podpory?

 • Minimální dotace na projekt 5 mil. Kč s DPH
 • Maximální dotace na projekt 25 mil. Kč s DPH

Na co lze získat dotaci?

 • Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb
 • Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob a skupin osob
 • Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče prostřednictvím činnosti sociálního pracovníka při práci s cílovou skupinou; podpora partnerských projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy a další instituce; posilování informovanosti a efektivní komunikace o problematice sociálního vyloučení u všech relevantních aktérů; podpora plánování sociální bytové politiky obcí, vznik a rozvoj nástrojů sociálního začleňování jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví
 • Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí (podpora využití specifických metod a technik sociální práce a individualizovaného přístupu, podpora výkonu sociální práce se zaměřením na identifikaci potřeb osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených na úrovni odborných postupů při případové práci, metodické činnosti a koordinaci nástrojů pomoci, apod.)
 • Programy na podporu rodičovských kompetencí, získávání základních sociálních a profesních dovedností, uplatnění se na trhu práce, apod., které přispívají k sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení
 • Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání
 • Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách
 • Programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílové skupiny
 • Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku (asistenti prevence kriminality, asistenti pro jednání s policií a dalšími úřady, romský mentoring, preventivní programy pro mladé osoby 15+ apod.)
 • Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu, pro osoby s alternativními tresty (pachatelé trestné činnosti), probační a resocializační programy, programy zaměřené na pachatele domácího násilí, s cílem předcházení jejich dalšího násilného chování.

Doplňkově lze v rámci jednotlivých aktivit podpořit i vzdělávání pracovníků organizací, kteří vykonávající přímou práci s klienty (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a další odborní pracovníci/pracovníci v přímé péči) s cílem rozšíření znalostí a dovedností při práci s cílovými skupinami, a to v maximálním rozsahu do 24 hodin/rok.

Nebude podporováno: 

 • Poskytování volnočasových aktivit a jiných činností komerční povahy
 • Jazykové kurzy (s výjimkou kurzů českého jazyka)
 • Rekvalifikační kurzy
 • Tvorba vzdělávacích programů, vytvoření e-learningových kurzů
 • Osvětová činnost jako samostatný projekt
 • Nájemné, kauce v souvislosti s aktivitami v oblasti bydlení
 • Aktivity související s podporou dětí pod 15 let
 • Všeobecné psychologické poradenství, pokud nebude součástí komplexní poradenské práce s účastníkem projektu

Jak získat dotaci?

 • Podání elektronicky přes IS KP14+
 • Nutnost mít elektronický podpis
 • Zajistit VŠECHNY požadované přílohy:
  • Vzor vyjádření Řídícího výboru IPRÚ o souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií
  • Pro projekty zaměřené na poskytování sociální služby je povinnou přílohou kladné vyjádření kraje/objednatele k podpoře sociální služby
  • Pro projekty zaměřené na poskytování sociální služby je povinnou přílohou Údaje o sociální službě
  • Čestné prohlášení žadatele o podporu o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem předloženým Řídícímu Výboru IPRÚ

Jaký je termín podání žádosti o podporu? 4. 4. 2016 – 28. 6. 2019 (12:00 hod.)