ÚŘAD PRÁCE ČR – PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II (POVEZ II)

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty
  • obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
  • OSVČ se zaměstnanci
  • státní podniky
  • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
 • OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců
 • Nestátní neziskové organizace

Jaká je výše podpory?

 • U příspěvku na vzdělávací aktivity je stanovena podpora v rozsahu 85 %
 • U mzdových příspěvků je stanovena podpora (refundace mezd) v rozsahu 100 %
 • V případě externí lektora se hradí pouze kurzovné
 • V případě interního lektora budou uznatelné jeho mzdové náklady

Na co lze získat dotaci?

 • Externí vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců
 • Mzdy interních lektorů, kteří zajišťují interní vzdělávání
 • Mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání

Vzdělávání tzv. měkkých dovedností je projektem podporováno výjimečně, a to pouze v těch případech, kdy takovéto vzdělávání jednoznačně souvisí s pracovní pozicí vzdělávaného zaměstnance/OSVČ a lze předpokládat, že znalosti z této oblasti nebyly nabyty jiným způsobem, např. dlouholetou praxí na dané pozici.

Kdo je cílová skupina?

 • Zaměstnanci (včetně potenciálních nových zaměstnanců)

Jak získat dotaci?

 • Žádost se podává v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. ÚP ČR však vždy vyžaduje elektronicky zaslat vyplněné formuláře v editovatelných formátech doc/docx, xls/xlsx)
 • Listinná podoba musí být podepsána žadatelem (v případě OSVČ) nebo statutárním zástupcem žadatele či zplnomocněným zástupcem
 • Žádost se předkládá na příslušné pracoviště krajské pobočky. Místní příslušnost je určena místem výkonu práce (provozovnou)
 • Zajistit VŠECHNY požadované přílohy:
  • Potvrzení o bezdlužnosti zaměstnavatele. Uplyne-li ode dne, ke kterému byla bezdlužnost potvrzena, do dne podání žádosti doba delší než 30 dnů, nebudou tato potvrzení Úřadem práce akceptována. Dnem podání žádosti se rozumí den jejího doručení Úřadu práce
  • Doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu (např. kopii smlouvy o zřízení účtu nebo potvrzení vystavené bankou)
  • Čestné prohlášení o příspěvcích v rámci projektu
  • Průzkum trhu
  • V případě zvolení bodu IX. A formulář „Prohlášení zaměstnavatelů o zbavení mlčenlivosti“
  • Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis/blokové výjimce
  • Souhlas zaměstnanců se zařazením do projektu a se zpracováním osobních údajů

Jaký je termín podání žádosti o podporu? 31. 3. 2016 – 30. 11. 2020

Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců ode dne vydání Vyrozumění.