Kdo je oprávněný žadatel?

 • Obce, kraje, hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/ kraji/ hl. m. Prahou/ městskými částmi hl. m. Prahy, církve, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, veřejné a státní vysoké školy, státní podniky, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce

Výše podpory?

 • Méně rozvinuté regiony (MMR) – Dotace 85 %
 • Přechodové regiony (PR) – kraje, obce a jimi zřizované organizace dotace 85 %, organizace zakládané kraji/ obcemi dotace 70 %
 • Hl. město Praha – hlavní m. Praha, městské části hl. m. Prahy a jimi zřizované organizace dotace – 50 %, organizace zakládané hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy dotace – 40 %

Jaká je výše podpory?

 • Minimální dotace na projekt – 5 mil. Kč.
 • Maximální dotace na projekt – 100 mil. Kč pro regiony MMR a PR, pro VRR není stanovena

Na co lze získat dotaci?

 • Podpora je zaměřena na veřejná prostranství, např. náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky, náplavky.
  • Ucelené projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu a související opatření, např.
   • stavební a zemní práce související se stavbou veřejného prostranství
   • doprovodná dopravní infrastruktura s propustnými povrchy
   • demolice, sanace území a likvidace odpadu
   • výsadba a úprava vegetace, velkoobjemové nádoby na výsadbu zeleně
   • prvky na podporu biodiverzity – budky, pítka, krmítka, útočiště pro hmyz, aj.
   • úprava a vznik vodních ploch a toků
   • retenční a akumulační nádrže, vsakovací zařízení aj. včetně napojení na technickou infrastrukturu
   • umělé vodní prvky – fontány, pítka, mlhoviště, aj.
   • veřejné osvětlení na solární energii, mobiliář se solárními prvky
   • přístřešky se zelenou střechou či fotovoltaickými panely, veřejně přístupné dobíjecí stanice, aj.
  • Nákup stavby či pozemku za účelem vzniku veřejného prostranství
  • Doprovodná infrastruktura jako jsou sítě technické infrastruktury, mobiliář neobsahující solární prvky a jiné investice vyvolané stavbou

Jak získat dotaci?

 • Žádost se podává elektronicky prostřednictvím portálu MS2021+.
 • Povinné přílohy:
  • Studie proveditelnosti
  • Doklad prokazující povolení umístění stavby
  • Doklad prokazující povolení k realizaci stavby
  • Projektová dokumentace stavby, pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby, kdy součástí musí být také geologické a hydrologické posouzení
  • Stanovisko AOPK ČR a čestné prohlášení ke Stanovisku AOPK ČR
  • Referenční dokument pro řešené veřejné prostranství
  • Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu

Jaký je termín podání žádosti o podporu?

 • 23 – 25. 1. 2024 – 10. 6. 2024
  V případě zájmu kontaktujte naší projektovou manažerku Magdalenu Řečínskou
  e-mail: magdalena.recinska@equica.cz
  mobil: + 420 733 268 109