Audit personální

Audit personální se týká posouzení metod personální práce, které jsou v organizacích uplatňovány, a následných návrhů úprav těchto metod nebo vytvoření koncepce metod zcela nových.
Personální audit se obvykle zaměřuje na činnosti, které souvisejí se získáním, výběrem a adaptací nových pracovníků. Mohou být ale také prioritně zaměřeny naopak na zaměstnance současné, kde se prověřuje vzdělávání, kariérové plány, motivační a hodnotící postupy apod.
Personální audit organizace slouží jako nástroj vnějšího hodnocení klíčových zaměstnanců i jako prostředek objektivního posouzení celkové účinnosti a efektivity řízení lidských zdrojů v rámci organizace.

Účelem personálního auditu je:

  • Zmapování personální situace
  • Zhodnocení kvality v oblasti řízení lidských zdrojů
  • Důkladná analýza činností či procesů souvisejících s personální a sociální oblastí
  • Posouzení, zda jak profesní struktura, tak i kompetence zaměstnanců všech kategorií odpovídají definovaným firemním potřebám, strategii a cílům
  • Nalezení dalšího potenciálu rozvoje zaměstnanců

Výsledkem personálního auditu jsou doporučení týkající se dalšího rozvoje osob i doporučení vztahující se k nástrojům a metodám personálního řízení.

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z procesního řízení                                                       Ukázat referenceUkázat reference