Audit veřejných zakázek

Audit veřejných zakázek zahrnuje komplexní kontrolu dokumentace veřejné zakázky. Audit vždy provádíme proti relevantním předpisům – zákonu o zadávání veřejných zakázkách nebo, u EU projektů, proti metodikám příslušného operačního programu. Zjištěné nedostatky jsou v rámci auditu, je-li to možné, odstraněny (např. kompletace podkladů, úprava textu zápisu apod.). Výstupem je auditní zpráva s podrobným uvedením zjištěného stavu, výčtem a popisem závad a návrhů na jejich odstranění u konkrétních zakázek, případně doporučení na procesní nebo systémová opatření.

V průběhu auditu bude provedena:

 • Kontrola zadávací dokumentace veřejné zakázky včetně zadávacích podkladů
 • Kontrola vyhlášení veřejné zakázky
 • Kontrola veškerých úkonů zadavatele
 • Kontrola nabídek uchazečů
 • Kontrola zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
 • Kontrola ukončení veřejné zakázky
 • Kontrola řešení námitek

Přínosy služby:

 • Minimální riziko neuznatelných nákladů
 • Minimální riziko postihu ze strany kontrolních orgánů
 • Dokumentace připravená na kontrolu z NKÚ, ÚOHS a dalších orgánů
 • Přehled o stavu v oblasti veřejných zakázek pro vedoucí pracovníky

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z oblasti veřejných zakázek                                               Ukázat referenceUkázat reference