Řešení: Veřejné zakázky
Klient: MOL Česká republika
Realizace: 02/2019 – 08/2019

Hlavním cílem projektu bylo zpracování kompletní zadávací dokumentace a vlastní administrace veřejné zakázky Dobíjecí stanice MOL Česká republika III.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Zpracování kompletní zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr dodavatele
  • zadávací dokumentace včetně veškerých příloh
  • návrh smlouvy s dodavatelem
 • Vlastní administrace veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení včetně přípravy a předání veškeré dokumentace k archivaci zadavateli
  • založení a administrace profilu zadavatele
  • vyhlášení zakázky na profilu a ve Věstníku veřejných zakázek
  • zpracování dodatečných informací k zadávacím podmínkám a jejich rozeslání dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta
  • vypracování pozvánek pro členy komise pro otevírání obálek s nabídkami
  • organizační zabezpečení otevírání obálek s nabídkami, včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami
  • kontrola splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči v rozsahu požadavků zadavatele na kvalifikaci včetně vypracování písemného protokolu o posouzení kvalifikace
  • připravení podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek
  • připravení čestného prohlášení členů/případně náhradníků/ hodnotící komise a zabezpečení jeho podpisu
  • zpracování protokolů z jednání hodnotící komise až po vypracování závěrečné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
  • zabezpečení písemností pro případné vysvětlení nabídek nebo odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny podle pokynů hodnotící komise
  • připravení rozhodnutí zadavatele o vyloučení nabídky dodavatele nesplňující podmínky veřejné zakázky
  • připravení rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele
  • připravení oznámení dodavateli o podpisu smlouvy
  • zveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek
  • uveřejnění smlouvy s dodavatelem na profilu zadavatele

ReferenceVeřejné zakázky

Comments are disabled.