Řešení: Služby v ICT
Klient: Statutární město Most
Realizace: 09/2020 – 11/2020

Hlavním cílem projektu bylo zpracování ICT strategie statutárního města Mostu 2021- 2026+.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Analytická část strategie ICT
  • Analytické šetření osobní formou
  • Zmapování okruhu relevantních iniciativ, projektů, datových zdrojů a informačních služeb v rámci Ústeckého kraje, České republiky a EU se zaměřením zejména na možnosti použití výstupů z těchto projektů, možnosti integrace a výměny dat s přínosem pro informatizaci regionu (rámcový přehled)
  • Provedení analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a rizik, analýzu potenciálu a perspektiv a potřeb se stanovením jejich pořadí
 • Návrhová část strategie ICT
  • Stanovení strategických os, priorit a cílů včetně zdůvodnění návrhu priorit a cílů z pohledu jejich relevance a reálnosti dosažení
  • Rozpracování priorit a cílů do souboru opatření a aktivit (legislativních, organizačních, personálních, finančních, systémových, technologických, vzdělávacích, metodických, aj.)
  • Kvantifikování cílů a navržení metrik k jednotlivým opatřením
  • Návrh finančního plánu ve vazbě na cíle a soubor opatření se zohledněním předpokládaných programů připravovaných ze zdrojů EU, ČR, kraje, města a zdrojů realizátorů opatření
  • Návrh metodiky a principů aktualizace dokumentu včetně evaluace a monitorování Strategie ICT
 • Akční plán Strategie ICT do roku 2026
 • Implementační část
  • Systém plnění akčního plánu
  • Systém monitorování a vyhodnocování
  • Návrh k dopracování navazujících strategických dokumentů města Mostu

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.