Kdo je oprávněný žadatel?

 • kraje a jimi zřizované organizace – spoluúčast 10 %
 • obce a jimi zřizované organizace – spoluúčast 10 %
 • dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace – spoluúčast 10 %
 • městské části hlavního města Prahy a jimi zřizované organizace – spoluúčast 10 %
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu – spoluúčast 0 %
 • nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizace zakládané kraji / obcemi / dobrovolnými svazky obcí / městskými částmi hlavního města Prahy, jejichž hlavním účelem
  není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování – spoluúčast 5 %

Jaká je výše podpory?

 • Minimální dotace na projekt 500 000 Kč s DPH
 • Maximální dotace na projekt 60 000 000 Kč s DPH

Na co lze získat dotaci?

 • HLAVNÍ PODPOROVANÉ AKTIVITY – musí tvořit min. 85 % výdajů projektu
  • Projekty se zaměří na podporu infrastruktury sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
 • centra denních služeb;
 • denní stacionáře;
 • týdenní stacionáře;
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením;
 • domovy se zvláštním režimem;
 • chráněné bydlení;
 • tlumočnické služby;
 • azylové domy;
 • domy na půl cesty;
 • krizová pomoc;
 • nízkoprahová denní centra;
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež;
 • noclehárny;
 • terapeutické komunity;
 • odborné sociální poradenství;
 • sociálně terapeutické dílny;
 • sociální rehabilitace;
 • raná péče;
 • intervenční centra;
 • služby následné péče;
 • podpora samostatného bydlení;
 • pečovatelská služba;
 • osobní asistence;
 • odlehčovací služby;
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením;
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi;
 • kontaktní centra;
 • terénní programy;
 • tísňová péče;
 • průvodcovské a předčitatelské služby
  • nákup nemovitosti (celé nebo její části), která bude sloužit poskytování sociálních služeb;
  • výstavba, přístavba nebo nástavba a stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace atd.) stávajících objektů, či zázemí (včetně vývařoven) pro poskytování sociální služby;
  • vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby;
  • zeleň v okolí budov a na budovách (vegetační střechy a fasády, aleje, hřiště, sportovní hřiště a parky);
  • pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na poskytování sociálních služeb (dlouhodobý a krátkodobý hmotný a nehmotný majetek);
  • administrativní zázemí/kanceláře včetně jejich vybavení pro výkon sociální služby;
  • kompenzační pomůcky pro výkon přímé práce s klientem, a to ve vztahu ke kapacitě sociální služby;
  • zdravotnické prostředky pro sociální služby dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., které jsou klientům poskytovány prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání;
  • pořízení automobilu pro účely poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
  • pořízení asistenčních a asistivních technologií, a systémů protipožární ochrany

 • VEDLEJŠÍ AKTIVITY – mohou tvořit max. 15 % výdajů projektu
  • parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení, včetně příjezdových komunikací v rámci areálu a nezbytného doprovodného vybavení;
  • úpravy venkovních prostranství (např. oplocení, chodníky, přístupové cesty, bezbariérový přístup do objektu) v areálu poskytovatele sociálních služeb;
  • demolice původního objektu na místě realizace projektu;
  • zabezpečení výstavby;
  • projektová dokumentace stavby;
  • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (studie proveditelnosti);
  • povinná publicita projektu
  • nákup služeb (např. školení na ovládání pořízeného vybavení apod.)

Jak získat dotaci?

 • Podání elektronicky přes IS KP14+.
 • Nutnost mít elektronický podpis.
 • Zajistit VŠECHNY požadované přílohy:
  • Plná moc
  • Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
  • Souhlasné Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu
  • Studie proveditelnosti
  • Průzkum trhu
  • Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
  • Seznam objednávek – přímých nákupů

Jaký je termín podání žádosti o podporu?

 • 31. 5. 2021 – 3. 2. 2022 ve 14:00 hodin