Řešení: GDPR
Klient: Česká republika – Kancelář Senátu
Realizace: 11/2017 – 05/2018

Hlavním cílem bylo provedení činností v oblasti ochrany osobních údajů směřujících ke komplexní přípravě Kanceláře Senátu na účinnost Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/649 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (General Data Protection Regulation)

Předmět

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Analýza stávajícího sběru, zpracování a nakládání s osobními údaji a návrh vhodných odpovídajících dokumentačních, technických, organizačních a bezpečnostních opatření k zajištění ochrany osobních údajů v rámci činnosti Kanceláře Senátu a Senátu v souladu s GDPR a ostatními právními předpisy na ochranu osobních údajů
  • přehled klíčových systémů a aplikací KS,
  • posouzení úrovně zpracované bezpečnostní a provozní dokumentace,
  • posouzení úrovně jednotlivých organizačních a technických opatření včetně výstupů penetračních testů,
  • posouzení odolnosti identifikovaných klíčových systémů/aplikací KS,
  • analýza způsobu zvyšování bezpečnostního povědomí zaměstnanců KS,
  • analýza procesů správy, zpracování a nakládání s osobními údaji,
  • analýza rozsahu a potřebnosti spravovaných údajů ve vazbě na vykonávané agendy,
  • analýza legislativních oprávnění pro nakládání s osobními údaji při výkonu svěřených agend,
  • analýza smluvních vztahů s dodavateli služeb ICT (zpracovateli osobních údajů).
 • Zpracování a předložení návrhu nezbytných opatření spolu s návrhy činností nebo postupů, které realizaci navržených opatření zajistí. Návrhy musí obsahovat podněty na doplnění či aktualizaci bezpečnostní dokumentace, opatření pro organizační zajištění a technická opatření (jak pro HW, tak i pro SW). Součástí této etapy musí být také návrhy na zpracování plánů kontinuity a řešení krizových situací, mj. včetně povinného reportingu směrem na ÚOOÚ
  • popis cílového stavu řešení bezpečnosti včetně:
   • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (Data Protection Impact Assessment),
   • koncepce nakládání s osobními údaji včetně procesů zvládání incidentů,
   • záznamy o činnostech zpracování (příprava jednotlivých šablon záznamů pro všechny činnosti zpracování),
  • návrhy na doplnění a aktualizaci konkrétních bezpečnostních dokumentací,
  • návrhy nezbytných opatření na úrovni organizačních opatření,
  • návrhy nezbytných opatření na úrovni technických opatření,
  • návrhy činností či postupů pro realizaci navržených opatření,
  • návrhy preventivních kroků a činností,
  • návrhy kontrolních či monitorovacích opatření,
  • návrhy systému/procesu na zvyšování a rozvoj bezpečnostního povědomí zaměstnanců,
  • návrhy na zpracování plánů kontinuity a krizové komunikace,
  • zhodnocení procesů správy, zpracování a nakládání s osobními údaji ve vztahu k požadavkům GDPR,
  • provedení rizikové analýzy ve vztahu ke spravovaným osobním údajům, posouzení rizik a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
  • doporučení vhodného organizačního začlenění pozice Pověřence pro ochranu osobních údajů a popis jeho pracovní pozice.

GDPRReference

Comments are disabled.