Zpracování projektové žádosti o dotaci na veřejné osvětlení v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2018Vložil: dne

Řešení: EU poradenství
Klient: Stráž nad Nisou
Realizace: 02/2018 – 07/2018

Hlavním cílem projektu bylo zpracování projektové žádosti o dotaci na veřejné osvětlení v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2018 včetně zpracování kompletní zadávací dokumentace a vlastní administrace zadávacího řízení Obnova osvětlovací soustavy veřejného osvětlení v obci Stráž nad Nisou, včetně poskytování odborných konzultací v souvislosti s veřejnou zakázkou.

Předmět projektu

V rámci zakázky bylo provedeno kompletní zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele pro realizaci stavebních prací:

 • Zpracování kompletní zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr zhotovitele Akce, a to v tomto rozsahu:
  • doporučení vhodného způsobu zadání výběrového řízení,
  • návrh oznámení o zakázce,
  • zadávací dokumentace,
  • veškeré přílohy zadávací dokumentace,
  • kvalifikační dokumentace,
  • veškeré přílohy kvalifikační dokumentace.
 • Vlastní administrace zadávacího řízení v souladu s principy zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně přípravy a předání veškeré dokumentace k archivaci odběrateli:
  • předání zadávací dokumentace včetně technické dokumentace dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci;
  • zpracování dodatečných informací k zadávacím podmínkám a jejich rozeslání dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta;
  • podpora průběhu přijímání obálek s nabídkami (podklady pro zpracování seznamu podaných nabídek);
  • organizační zabezpečení otevírání obálek s nabídkami, včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami;
  • kontrola splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči v rozsahu požadavků zadavatele na kvalifikaci včetně vypracování písemného protokolu o posouzení kvalifikace;
  • připravení podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek;
  • připravení čestného prohlášení členů /případně náhradníků/ hodnotící komise a zabezpečení jeho podpisu;
  • zpracování protokolů z jednání hodnotící komise až po vypracování závěrečné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek;
  • zabezpečení písemností pro případné vysvětlení nabídek nebo odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny podle pokynů hodnotící komise;
  • připravení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky;
  • zveřejnění výsledků zadávacího řízení na profilu zadavatele;
  • oznámení uchazečům o podpisu smlouvy;
  • zpracování písemné Zprávy zadavatele o průběhu zadávacího řízení.

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.