Příprava a administrace zadávacího řízení „Dodávka systémů pro výukové a vědeckovýzkumné aktivity zadavatele – FBMI, ČVUT“Vložil: dne

Řešení: Veřejné zakázky
Klient: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Realizace: 01/2018 – 06/2018

Hlavním cílem projektu bylo zpracování kompletní zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr dodavatele a vlastní administrace veřejné zakázky v souladu s požadavky zákona, včetně přípravy a předání veškeré dokumentace objednateli k archivaci.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Zpracování kompletní zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr dodavatele, a to minimálně v tomto rozsahu:
  • zadávací dokumentace,
  • veškeré přílohy zadávací dokumentace vč. smluvních dokumentů,
  • kvalifikační dokumentace,
  • veškeré přílohy kvalifikační dokumentace.
 • Vlastní administrace veřejné zakázky v souladu s požadavky zákona, včetně přípravy a předání veškeré dokumentace objednateli k archivaci, zejména:
  • příprava zadávací dokumentace včetně technické dokumentace ke zveřejnění na profilu zadavatele objednatele nebo jiném objednatelem určeném místě;
  • zpracování dodatečných informací k zadávacím podmínkám a jejich rozeslání dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta;
  • zabezpečení celého průběhu přijímání obálek s nabídkami, vystavení potvrzení o převzetí nabídky, včetně pořízení potřebných dokumentů (seznam podaných nabídek);
  • organizační zabezpečení otevírání obálek s nabídkami, včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami;
  • kontrola splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči rozsahu požadavků zadavatele na kvalifikaci včetně vypracování písemného protokolu o posouzení kvalifikace v náležitostech dle zákona;
  • příprava podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek;
  • příprava čestného prohlášení členů /případně náhradníků/ hodnotící komise a zabezpečení jeho podpisu;
  • zpracování protokolů z jednání hodnotící komise až po vypracování závěrečné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek;
  • zabezpečení písemností pro případné vysvětlení nabídek nebo odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny podle pokynů hodnotící komise;
  • příprava rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným účastníkům;
  • oznámení účastníkům o podpisu smlouvy;
  • zpracování písemné Zprávy zadavatele o průběhu zadávacího řízení.

ReferenceVeřejné zakázky

Comments are disabled.