V první polovině roku 2022 je plánována dotace na kybernetickou bezpečnost. Cílem dotace bude zabezpečit informační systémy veřejné správy a ochránit tak data, která jsou v nich uložena. Z dotace bude možné pořídit hardware a software naplňující opatření vyhlášky k zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Pro podání žádosti o podporu bude klíčové zpracování studie proveditelnosti, jejíž součástí je analýza současného stavu zabezpečení organizace a popis návrhu řešení. Dále to bude nově pro všechny IT projekty zpracování formuláře OHA (Odboru hlavního architekta eGovernmentu, MV ČR).

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy

 • květen – červen 2022

Oprávnění žadatelé – předpoklad

 • Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, státní podniky, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

Na co lze získat dotaci (předpoklad)?

 • Projekty oprávněných žadatelů, v rámci nichž oprávnění žadatelé zabezpečují kritickou informační infrastrukturu, významné informační systémy nebo informační systémy základních služeb, které sami spravují, či které spravuje oprávněnému žadateli podřízená a jím ovládaná organizace, která je taktéž oprávněným žadatelem.
 • Podpora ostatních informačních a komunikačních systémů, které nespadají pod výše uvedené a které oprávněný žadatel sám spravuje nebo které spravuje oprávněnému žadateli podřízená a jím ovládaná organizace, která je taktéž oprávněným žadatelem.
 • Podporovány budou aktivity naplňující technická opatření dle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti:
  • Fyzická bezpečnost
  • Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí
  • Nástroj pro ověřování identity uživatelů
  • Nástroj pro řízení přístupových oprávnění
  • Nástroj pro ochranu před škodlivým kódem
  • Nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů
  • Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí
  • Nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí
  • Aplikační bezpečnost
  • Kryptografické prostředky
  • Nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací
  • Bezpečnost průmyslových a řídicích systémů

Jak získat dotaci?

 • Podání žádosti prostřednictvím dotačního systému (pravděpodobně MS2021+)
 • Předpokládané povinné přílohy žádosti:
  • doklad o stanovení kritické informační infrastruktury, významného informačního systému nebo informačního systému základních služeb;
  • souhlasné stanovisko Odboru hlavního architekta eGovernmentu;
  • studie proveditelnosti;
  • rekapitulace technických opatření,
  • seznam objednávek – přímých nákupů;
  • projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby, pokud bude relevantní pro projekt.