Kdo je oprávněný žadatel?

 • Obce, které mají k 1.1. roku 2020 počet obyvatel mezi 3 001 a 10 000. Dále musí mít obec zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Jaká jsou limity podpory?

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 tis. Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 20 mil. Kč

Jaká je výše dotace?

 • Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Na co lze získat dotaci?

 • Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:
  • kulturní domy,
  • budovy se sídlem obecních úřadů,
  • školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní jídelnu,
  • knihovny,
  • multifunkční domy (zahrnující výše uvedené).

Co nebude podporováno?

 • Nebudou podporovány akce zaměřené na obnovu hasičských zbrojnic, tělocvičen, zázemí sportovišť (šatny, toalety, sprchy, kabiny, tribuny atp.), prostor pro spolky a jiné organizace (klubovny apod.), prodejen, ordinací a čekáren, informačních center, výstavních síní, muzeí a dalších výše neuvedené.

Jaké jsou způsobilé výdaje projektu?

 • Vnitřní rekonstrukce nebo modernizace, přístavba nebo přestavba veřejné budovy,
 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, rekonstrukce střechy, rekonstrukce fasády,
 • výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy),
 • výměna kotle včetně otopné soustavy jen v případě, že tyto práce jsou součástí přestavby, přístavby, vnitřní rekonstrukce nebo modernizace veřejné budovy.

Jaký je termín předkládání žádostí?

 • 23. 12. 2020 – 5. 3. 2021, 12:00 hodin
 • Realizace projektu max. do 31. prosince 2022.

Jak získat dotaci?

 • Vyplnit žádost v internetové aplikaci DIS ZAD a formulář poslat DS na MMR.
 • Zajistit povinné přílohy:
  1. Doklad o vlastnictví majetku
  2. Položkový rozpočet
  3. Usnesení a zápis zastupitelstva, případně rady se schválením podání žádosti o dotaci
  4. Barevná fotodokumentace aktuálního stavu (min 10 snímků)
  5. Harmonogram stavebních a administrativních činností souvisejících s realizací akce
  6. Popis projektu dle přílohy č. 5, odst. 5E
  7. Popis: prvek ekologického přínosu (aktuální stav, možné řešení, navrhované řešení)
  8. Doklad o ukončené předchozí etapě (v případě, že je relevantní)
  9. Další dokumenty podle charakteru projektu.