Kdo je oprávněný žadatel?

 • Obce a městské části
 • Příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí
 • Obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části
 • Výzva je určena na podporu obcí a dalších subjektů, které se NENACHÁZEJÍ na území
  chráněné krajinné oblasti (CHKO) a které NEJSOU uvedeny v příloze č. 1 výzvy.

Jaká je výše podpory?

 • Maximální výše dotace činí 2.000.000,- Kč

Jaký je podíl žadatele na dotaci?

 • V rámci jedné Žádosti může být dotace poskytnuta až do výše 50 % celkových způsobilých výdajů.

Na co lze získat dotaci?

 • Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému VO v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel a
  světelných zdrojů.

Jaké jsou způsobilé výdaje projektu?

 • Výdaje na soubor technických dokumentů (energetický posudek/audit, projektová dokumentace, pasport, generel, zatřídění komunikací, protokol o ověření osvětlenosti pozemních komunikací po realizaci díla) – bude proplaceno 50 % způsobilých
  výdajů, max. 50 tis. Kč
 • Nákup svítidel a světelných zdrojů
 • Doplnění svítidel a světelných zdrojů do stávajícího vedení VO z důvodu osvětlenosti komunikace
 • Výdaje na optimalizaci řídicího systému VO, pokud jsou současně měněna i svítidla včetně světelných zdrojů
 • Rekonstrukce RVO vč. elektrovýzbroje bez stavebních přípomocí
 • Výdaje na práci
 • Výměna kabeláže ve sloupech od svorkovnice k svítidlu
 • Výdaj na pronájem pojízdné plošiny
 • Výdaj na seřízení řídicích prvků
 • DPH – v případě, že žadatel nebude žádat o odpočet DPH na vstupu
 • Technický dozor stavebníka apod.
 • Závěrečná revize

Jaký je termín předkládání žádostí?

 • 1. 9. 2019 – 31. 10. 2019