NPŽP, výzva Přírodní zahrady, vyhlášení III. kvartál 2019

Na co lze získat dotaci?

 1. Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách.
  • Rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý
   kontakt dětí s přírodou.
 2. Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy.
  • Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny legislativní
   požadavky pro provoz lesních mateřských škol a umožňovalo tyto požadavky naplňovat i subjektům
   vyučujících dle konceptu lesních mateřských škol (např. lesní kluby).
 3. Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu
  výuky ve venkovním prostředí.

  • Tvorba bylinkových či pěstitelských zahrad obhospodařovaných dle principů přírodních zahrad.
  • Začlenění dílčích prvků přírodních zahrad v rámci školních pozemků (např. skalky, komposty, jezírka,
   broukoviště, kamenné hromady apod.).
  • Pořízení či vybudování učeben v přírodě, které nezastavují/nezpevňují půdu (vrbová zákoutí, stany,
   tee-pee, popř. přírodní amfiteátry či lehké pergoly pro zastínění apod.).
  • Pořízení či vybudování přírodních laboratoří – např. meteorologická budka, prosklené kompostéry,
   včelí úly, sbírky dřev, kamenů z okolí apod.
  • Vybudování naučných stezek a tabulí s vazbou na zahradní přírodní prvky.

NPŽP, výzva Obce v národních parcích, vyhlášení III. kvartál 2019

Na co lze získat dotaci?

 1. 5.5.A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí
  • Úprava či obnova veřejných prostranství, budování, rekonstrukce a oprava cest a chodníků
   propojujících stávající prvky návštěvnické infrastruktury, budování a rekonstrukce odstavných ploch
   – včetně parkovišť, pořízení a instalace nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře.
  • Sanace skalních masivů.
 2. 5.5.B Snížení světelného znečištění
  • Předmětem podpory je nákup a montáž svítidel včetně světelných zdrojů na stávající nosný prvek, či
   nově instalovaný nosný prvek při rekonstrukci či úpravě veřejného osvětlení.
 3. 5.5.C Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií
  • Strategické rozvojové dokumenty s důrazem na životní prostředí (např. studie krajinného rázu,
   hydrogeologické posudky z hlediska zdrojů vody a jejího využití, regulační plány, studie posuzující
   propojování území).
  • Dokumenty vyžadované z titulu ochrany životního prostředí (např. EIA, SEA, ÚSES, posouzení vlivů
   na evropsky významné lokality a ptačí oblasti) s výjimkou dokumentů souvisejících s územním
   plánem a/nebo vyplývajících ze stavebního zákona.
  • Zpracování rozvojových dokumentů a studií řešících celé území národního parku (pouze v případě,
   že je žadatelem správa příslušného národního parku).
 4. 5.5.D Podpora informačních center orientovaných na národní parky
  • Modernizace, rozšíření či vybavení stávajícího informačního centra.
  • Vytvoření a/nebo vydání publikací, propagačních materiálů a elektronických interaktivních projektů s
   environmentálním obsahem a se vztahem k přírodnímu bohatství národního parku.
 5. 5.5.E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí
  • Realizace environmentálních vzdělávacích a osvětových aktivit, exkurzí tvořených z interaktivních a
   kooperativních činností s důrazem na ochranu přírody a krajiny.
 6. 5.5.F Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014–2020

NPŽP, výzva Světelné znečištění, vyhlášení III. kvartál 2019

Na co lze získat dotaci?

 • Výměna světelných zdrojů a svítidel veřejného osvětlení včetně výměny či úpravy výložníků a
  převěsů, úpravy či instalace sloupů/stožárů a kabelových vedení veřejného osvětlení a další zařízení
  nezbytné pro funkci veřejného osvětlení.
 • Určeno pro obce, příspěvkové organizace a státní podniky lokalizované v národních parcích a
  chráněných krajinných oblastech.