Kdo je oprávněný žadatel?

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Mateřské, základní a střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy
 • Základní a střední školy samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy

Jaká je výše podpory?

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 0,6 mil. Kč, maximální výše pak 15 mil. Kč
 • Skupina A, B – limit výdajů na jednu školu 2 mil. Kč celkových způsobilých výdajů. Do limitu na jednu školu jsou započítávány také náklady na administraci
 • Skupina C – limit výdajů na jednu školu ve výši 1 mil. Kč celkových způsobilých výdajů
 • V případě, že se jedná o školy sloučené s mateřskou, základní nebo střední školou, limit se počítá za každý stupeň vzdělávání (zvlášť na mateřskou, základní či střední školu)

Jaký je podíl žadatele na dotaci?

Typ organizace EU podíl Rozpočet hl. m. Prahy Příjemce
Hlavní město Praha 50 % 40 % 10 %
Městské části hl. m. Prahy 50 % 40 % 10 %
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
příspěvkové organizace hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy – mateřské, základní a střední školy 50 % 40 % 10 %
Vzdělávací zařízení – dle typu:
soukromé a církevní MŠ, ZŠ, SŠ zapsané ve školském rejstříku 50 % 40 % 10 %
státní mateřské, základní, střední školy 50 % 0 % 50 %

Jaké jsou podporované aktivity projektu?

Skupina A, B:

  • A – Modernizace zařízení a vybavení mateřských, základních škol a speciálních základních škol – MŠ, ZŠ, speciální ZŠ
  • B – Modernizace zařízení a vybavení středních škol – SŠ, speciální SŠ
 • Vybavení tříd a nákup výukových pomůcek se zaměřením na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
 • Rozvoj polytechnických dovedností
 • Stavební úpravy prostor a pořízení vybavení pro dvouleté děti, zajištění bezpečnosti prostor pro pobyt dětí mladších tří let v mateřské škole
 • Odborné učebny pro rozvoj kompetencí v daných oblastech
 • Fyzická dostupnost a bezbariérovost škol
 • Práce s digitálními technologiemi [1]
 • Zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu

Skupina C – Komplementární projekty k podpoře inkluze v mateřských, základních a středních školách

 • Stavební úpravy, rekonstrukce, pořízení nezbytného zařízení a vybavení pro realizaci kulturně komunitních programů, podporu programů multikulturní výchovy, přijímání odlišných kultur, osobnostní a sociální rozvoj dětí, podporu začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem ve specifickém cíli 4.2
 • Např. rekonstrukce školní knihovny či sálu (auly) a jeho ozvučení pro realizaci divadelních, hudebních či jiných kulturních aktivit

________________________________________________
[1] Není podporováno vybavení počítačových učeben

Jaké jsou nezpůsobilé výdaje?

 • Nákup pozemků a budov, spotřebního materiálu
 • Stavební úpravy a vybavení kmenových učeben a kabinetů
 • Vytvoření a vybavení mobilních učeben, věcné příspěvky, přímá podpora cílových skupin
 • Výdaje na navýšení kapacit jídelen a šaten, provoz, sportovní infrastrukturu (tělocvičny, hřiště apod.)

Jaký je termín předkládání žádostí?

 • 15.9. 2020 – 15. 2. 2021

Jak získat dotaci?

 • Projektové aktivity musí být v jednoznačném souladu s projektovým záměrem uvedeným v investičních prioritách Strategického rámce MAP/KAP.
 • Způsobilé budou pouze žádosti, které mají přímou návaznost na žádost o podporu podanou v rámci výzvy č. 49, č. 51, č. 54 a č. 58 ve specifickém cíli 4.2 (ESF).
 • Zajistit povinné přílohy:
  • Studie proveditelnosti
  • Doklad na prokázání vlastnického, nebo jiného (vymezeného) práva k majetku
  • Podklady pro posouzení finančního zdraví
  • Projektová dokumentace
  • Rozpočet stavebních výdajů projektu
  • Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty – dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
  • Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí

Jak je to s uznatelností nákladů?

 • Je stanoven finanční limit pro osobní náklady, služby a správní a jiné poplatky přímo související s přípravou a řízením projektu, který se týká následujících výdajů:
  • Osobní náklady členů realizačního týmu,
  • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky,
  • Externí řízení projektu – služby související s řízením a administrací projektu zajišťované externími firmami,
  • Zpracování studie proveditelnosti, žádosti, zpráv o realizaci projektu apod.,
  • Vedení účetnictví vztahující se k projektu,
  • Externí řízení veřejných zakázek.
Výše celkových způsobilých výdajů projektu Limit výdajů na kompletní administraci spojenou s realizací projektu (vyjádřeno v % celkových způsobilých výdajů projektu)
Do 4 mil. Kč vč. 7 %
Od 4 mil. Kč do 10 mil. Kč vč. 5 %
Od 10 mil. Kč výše 3 %