Řešení: Veřejné zakázky
Klient: Město Mělník
Realizace: 01/2020 – 12/2020
Hlavním cílem projektu byla komplexní administrace veřejné zakázky v souladu s požadavky zákona, včetně přípravy a předání veškeré dokumentace k archivaci.

Předmět projektu

Hlavním cílem projektu bylo zajištění komplexní administrace veřejné zakázky, včetně přípravy a předání veškeré dokumentace pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Pořízení Koncepce podpory a rozvoje cestovního ruchu a Aktualizovaného komunitního plánu města Mělník“
 • Administrace veřejné zakázky, činnosti spojené s přípravou ZŘ
  • Stanovení druhu zadávacího řízení a odsouhlasení odpovědnými pracovníky
  • Zpracování harmonogramu ZŘ
  • Revize návrhu oznámení (výzvy) o zahájení ZŘ
  • Konzultace a zapracování návrhu kvalifikačních kritérií
  • Konzultace a zapracování návrhu hodnotících kritérií
  • Revize návrhu zadávací dokumentace a technických podmínek
  • Revize návrhu smlouvy
  • Vypracování konečného znění oznámení (výzvy) o zahájení ZŘ, zadávací dokumentace a návrhu smlouvy
  • Předání ZD k postoupení ke kontrole poskytovateli dotace
  • Sestavení ZD a její kompletace
  • Oznámení ZŘ na profilu zadavatele
 • Administrace veřejné zakázky, činnosti spojené s realizací ZŘ
  • Administrace žádostí o vysvětlení ZD ze strany dodavatelů, tj. sběr, oznámení zadavateli, kompletace odpovědí zadavatele a zveřejnění vysvětlení vč. odeslání tazateli
  • Příprava podkladů pro ustanovení komise pro otevírání obálek a pro hodnotící komisi vč. podkladů potřebných k řádnému průběhu hodnotící komise
  • Vypracování čestných prohlášení pro členy a náhradníky členů hodnotící komise
  • Zpracování podkladů pro posouzení nabídek z hlediska splnění kvalifikačních kritérií a pro otevírání obálek
  • Sepsání protokolu o jednání komise včetně všech náležitostí a příloh
  • Zpracování příslušných hodnotících tabulek, souhrnných tabulek a tabulky celkového pořadí
  • Organizační zajištění zasedání hodnotící komise
  • Organizační řízení hodnotící komise v průběhu jejích jednotlivých zasedání
  • Zpracování protokolů o zasedání hodnotící komise
  • Organizační zajištění průběhu posouzení a hodnocení nabídek
  • V případě potřeby, vyhotovení výzvy k písemnému zdůvodnění mimořádně nízké ceny
  • V případě potřeby, vyhotovení žádosti o písemné zdůvodnění nabídky
  • V případě potřeby, zpracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů, jejichž nabídky komise vyřadila z další účasti v ZŘ
  • Organizační zajištění všech dílčích, potřebných a nutných zasedání hodnotící komise
  • Vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
 • Administrace veřejné zakázky, činnosti spojené s ukončením ZŘ
  • Vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o přidělení VZ
  • Zpracování oznámení rozhodnutí zadavatele o přidělení VZ jednotlivým účastníkům
  • Zpracování podkladů pro oznámení o přidělení VZ účastníkům, kteří nebyli z účasti v ZŘ vyloučeni
  • V případě zrušení ZŘ zajištění zpracování rozhodnutí a oznámení o zrušení ZŘ
  • Vedení písemné evidence všech úkonů učiněných v rámci ZŘ
  • Oznámení o výsledku ZŘ na profilu zadavatele
  • Sumarizace, uspořádání a předání veškeré dokumentace ZŘ zadavateli
  • Vyhotovení písemné zprávy zadavatele
  • Odeslání oznámení výsledku ZŘ do Věstníku VZ

ReferenceVeřejné zakázky

Comments are disabled.