Řešení: GDPR
Klient: Město Doksy
Realizace: 11/2017 – 03/2018

Hlavním cílem bylo poskytnutí služeb souvisejících s řešením problematiky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) pro město Doksy (včetně organizačních složek) a jeho příspěvkové organizace

Předmět

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Analytická etapa:
  • Analýza procesů správy, zpracování a nakládání s osobními údaji
  • Analýza rozsahu a potřebnosti spravovaných osobních údajů ve vazbě na vykonávané agendy a legislativní nebo jiná oprávnění pro nakládání s osobními údaji při výkonu svěřených agend
  • Analýza stávajících organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů
  • Analýza stávajících technických opatření k zajištění ochrany osobních údajů
  • Analýza stávající dokumentace k ochraně osobních údajů (jak pro elektronické, tak listinné zpracování)
  • Analýza smluvních vztahů s dodavateli služeb ICT (zpracovatel osobních údajů)
 • Návrhová etapa:
  • Zhodnocení procesů správy, zpracování a nakládání s osobními údaji ve vztahu k požadavkům GDPR
  • Zhodnocení stávajících opatření (organizačních a technických) a jejich dostatečnosti ve vztahu k požadavkům GDPR
  • Zhodnocení stávající dokumentace (její úplnosti) nezbytné k ochraně osobních údajů a prokázání shody s požadavky dle GDPR
  • Provedení rizikové analýzy ve vztahu ke spravovaným osobním údajům, posouzení rizik a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
  • Návrh organizačních a technických opatření ke snížení rizik (prevence, detekce, zranitelnost a schopnost zvládat incidenty)
 • Implementační etapa
  • Podpora implementace schválených organizačních opatření
  • Zpracování dokumentace ochrany osobních údajů
  • Zpracování šablon a vzorových dokumentů
  • Podpora výběru technologie pro implementaci technických opatření
 • Hlavní výstupy poskytovaných služeb:
  • Písemná analytická zpráva dle 3.1.1. obsahující zjištění rozhodná pro splnění požadavků GDPR
  • Záznamy o činnostech zpracování
  • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
  • Písemný návrh opatření, jejichž splnění bezprostředně povede k naplnění požadavků GDPR a povinností objednatele, obsahující zejména jejich výčet, obsah a doporučený způsob jejich provedení, rozhodne-li se objednatel k jejich naplnění vlastními zaměstnanci a zdroji, harmonogram, priority, náklady, přínosy, rizika, provázanost
  • Koncepce (směrnice) nakládání s osobními údaji (včetně procesů zvládání incidentů)
  • Doporučení vhodného organizačního začlenění pozice Pověřenec pro ochranu osobních údajů a popis jeho pracovní pozice
  • Školení všech osob, podílejících se na zpracování osobních údajů a jejich ochraně

GDPRReference

Comments are disabled.