Řešení: GDPR
Klient: Město Hodonín
Realizace: 01/2018 – 03/2018

Hlavním cílem bylo poskytnutí služeb souvisejících s řešením problematiky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) pro město Hodonín (včetně organizačních složek)

Předmět

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Analytická etapa:
  • Analýza procesů správy, zpracování a nakládání s osobními údaji
  • Analýza rozsahu a potřebnosti spravovaných osobních údajů ve vazbě na vykonávané agendy
  • Analýza legislativních nebo jiných oprávnění pro nakládání s osobními údaji při výkonu svěřených agend
  • Analýza stávajících organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů
  • Analýza stávajících technických opatření k zajištění ochrany osobních údajů
  • Analýza stávající dokumentace k ochraně osobních údajů (jak pro elektronické, tak listinné zpracování)
  • Analýza smluvních vztahů s dodavateli služeb ICT (zpracovatel osobních údajů)
 • Návrhová etapa:
  • Zhodnocení procesů správy, zpracování a nakládání s osobními údaji ve vztahu k požadavkům GDPR
  • Zhodnocení stávajících opatření (organizačních a technických) a jejich dostatečnosti ve vztahu k požadavkům GDPR
  • Zhodnocení stávající dokumentace (její úplnosti) nezbytné k ochraně osobních údajů a prokázání shody s požadavky dle GDPR
  • Provedení rizikové analýzy ve vztahu ke spravovaným osobním údajům, posouzení rizik a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
  • Návrh organizačních a technických opatření ke snížení rizik (prevence, detekce, zranitelnost a schopnost zvládat incidenty)
 • Hlavní výstupy poskytovaných služeb:
  • zhodnocení stávajících procesů spojených se zpracováním OÚ a jejich porovnání s požadavky GDPR;
  • zpracování požadavků GDPR a jejich dopad na fungování města a jeho organizačních složek;
  • zhodnocení stávajících opatření (organizačních a technických, a jejich dostatečnosti) a jejich porovnání s požadavky GDPR;
  • zhodnocení stávající dokumentace (její úplnosti) nezbytné k ochraně OÚ a prokázání shody s požadavky dle GDPR,
  • záznamy o činnostech zpracování;
  • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů;
  • návrh opatření – detailní popis jednotlivých oblastí dopadu GDPR (procesy, dokumenty, IT systémy, agendy, seznam opatření, priority, náklady, přínosy, rizika, provázanost);
  • návrh řešení technického opatření: implementace technologií (zajištění HW, SW, licence, instalace, konfigurace, školení personálu, testování atd.)
  • identifikaci hrozeb vůči posuzovaným OÚ;
  • identifikaci rizik a stanovení hodnoty rizik působících na posuzovaná aktiva (OÚ);
  • popis možných řešení na zavedení funkce pověřenec pro ochranu osobních údajů – interní nebo externí pověřenec, návrh počtu spolupracovníků pověřence, cenová nabídka;
  • koncepce nakládání s osobními údaji (včetně procesů zvládání incidentů);
  • zařazení OÚ do odpovídajícího klasifikačního stupně;
  • návrh nebo úprava stávajících či příprava nových interních předpisů a externí dokumentace:
   • interní směrnice o nakládání s osobními údaji
   • znění souhlasu se zpracováním osobních údajů
   • znění informační povinnosti
   • smlouvy se zpracovateli OÚ (příprava vzorové smlouvy)
   • zpracování (metodika) posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
   • vzorové oznámení porušení zabezpečení osobních údajů, metodika pro oznamování bezpečnostních incidentů
  • školení všech osob, podílejících se na zpracování osobních údajů a jejich ochraně

GDPRReference

Comments are disabled.