Řešení: GDPR
Klient: Město Hodonín
Realizace: 01/2018 – 03/2018

Hlavním cílem bylo poskytnutí služeb souvisejících s řešením problematiky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) pro město Hodonín (včetně organizačních složek)

Předmět

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Analytická etapa:
    • Analýza procesů správy, zpracování a nakládání s osobními údaji
    • Analýza rozsahu a potřebnosti spravovaných osobních údajů ve vazbě na vykonávané agendy
    • Analýza legislativních nebo jiných oprávnění pro nakládání s osobními údaji při výkonu svěřených agend
    • Analýza stávajících organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů
    • Analýza stávajících technických opatření k zajištění ochrany osobních údajů
    • Analýza stávající dokumentace k ochraně osobních údajů (jak pro elektronické, tak listinné zpracování)
    • Analýza smluvních vztahů s dodavateli služeb ICT (zpracovatel osobních údajů)
  • Návrhová etapa:
    • Zhodnocení procesů správy, zpracování a nakládání s osobními údaji ve vztahu k požadavkům GDPR
    • Zhodnocení stávajících opatření (organizačních a technických) a jejich dostatečnosti ve vztahu k požadavkům GDPR
    • Zhodnocení stávající dokumentace (její úplnosti) nezbytné k ochraně osobních údajů a prokázání shody s požadavky dle GDPR
    • Provedení rizikové analýzy ve vztahu ke spravovaným osobním údajům, posouzení rizik a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
    • Návrh organizačních a technických opatření ke snížení rizik (prevence, detekce, zranitelnost a schopnost zvládat incidenty)
  • Hlavní výstupy poskytovaných služeb:
    • zhodnocení stávajících procesů spojených se zpracováním OÚ a jejich porovnání s požadavky GDPR;
    • zpracování požadavků GDPR a jejich dopad na fungování města a jeho organizačních složek;
    • zhodnocení stávajících opatření (organizačních a technických, a jejich dostatečnosti) a jejich porovnání s požadavky GDPR;
    • zhodnocení stávající dokumentace (její úplnosti) nezbytné k ochraně OÚ a prokázání shody s požadavky dle GDPR,
    • záznamy o činnostech zpracování;
    • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů;
    • návrh opatření – detailní popis jednotlivých oblastí dopadu GDPR (procesy, dokumenty, IT systémy, agendy, seznam opatření, priority, náklady, přínosy, rizika, provázanost);
    • návrh řešení technického opatření: implementace technologií (zajištění HW, SW, licence, instalace, konfigurace, školení personálu, testování atd.)
    • identifikaci hrozeb vůči posuzovaným OÚ;
    • identifikaci rizik a stanovení hodnoty rizik působících na posuzovaná aktiva (OÚ);
    • popis možných řešení na zavedení funkce pověřenec pro ochranu osobních údajů – interní nebo externí pověřenec, návrh počtu spolupracovníků pověřence, cenová nabídka;
    • koncepce nakládání s osobními údaji (včetně procesů zvládání incidentů);
    • zařazení OÚ do odpovídajícího klasifikačního stupně;
    • návrh nebo úprava stávajících či příprava nových interních předpisů a externí dokumentace:
      • interní směrnice o nakládání s osobními údaji
      • znění souhlasu se zpracováním osobních údajů
      • znění informační povinnosti
      • smlouvy se zpracovateli OÚ (příprava vzorové smlouvy)
      • zpracování (metodika) posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
      • vzorové oznámení porušení zabezpečení osobních údajů, metodika pro oznamování bezpečnostních incidentů
    • školení všech osob, podílejících se na zpracování osobních údajů a jejich ochraně

GDPRReference

Comments are disabled.