Kdo je oprávněný žadatel?

 • Zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty:
  • Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
  • OSVČ se zaměstnanci
  • Státní podniky
  • Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
  • Organizační složka zahraniční právnické osoby, pokud se jedná o odštěpný závod zaregistrovaný na území ČR a který vykonává svou činnost převážně na území ČR
 • OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců – žadatelem může být také OSVČ, která nemá vlastní zaměstnance a školení zajišťuje pro sebe
 • Nestátní neziskové organizace

Jaká je výše podpory?

 • Příjemce příspěvku může čerpat maximálně částku 500 000 Kč měsíčně (tj. celkem na mzdové náklady i vzdělávací aktivity).

Jaký je podíl žadatele na dotaci?

 • Lze získat dotaci až do výše 85 %, spoluúčast 15 %
 • Režim blokové výjimky:
  • Velké podniky min. 50 %
  • Střední podniky min. 40 %
  • Malé podniky min. 30 %

Na co lze získat dotaci?

 • Externí vzdělávání či rekvalifikaci
 • Mzdy interních lektorů, kteří zajišťují interní vzdělávání
 • Mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání

Jaké jsou způsobilé výdaje projektu?

 • Mzdové náklady a vzdělávací aktivity

Jaký je termín předkládání žádostí?

 • 11. 2017 – listopad 2020

Jak získat dotaci?

 • Žádost se podává elektronicky na webových stránkách http://povez.uradprace.cz.
 • Žadatel může podat žádosti v celkovém objemu 6 mil. Kč za kalendářní rok.
 • Místní příslušnost je určena místem výkonu práce (provozovnou), u OSVČ místem podnikání.

Jak je to s časovou uznatelností nákladů?

 • V rámci uzavřené dohody budou příspěvky poskytovány maximálně na dobu 18 měsíců, nejdéle však do 30. září 2022. Lhůta pro doložení dokumentů k výběru dodavatele je 5 měsíců ode dne vydání Vyrozumění. Vzdělávání musí být zahájeno nejpozději do 6 měsíců od data vydání Vyrozumění o schválení žádosti o příspěvek v rámci POVEZ II.
 • Vzdělávací aktivita může být zahájena až po uzavření dohody, nelze uplatnit náklady vzniklé před vydáním Vyrozumění.