Realizace výběrového řízení v rámci projektu financovaného z dotace

Equica, a.s. Vám poskytne služby v oblasti zadávání veřejných zakázek včetně zpracování veškerých dokumentů, osobní účasti na jednáních a zajištění oznamovacích povinností a součinnosti při uzavření smlouvy.

Příprava a administrace výběrových řízení bude realizována dle pravidel vztahujících se k jednotlivým dotačním programům, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) nebo směrnic a interní dokumentace zadavatele.

Součástí služeb bude také koordinace a řízení procesu zadávacích/výběrových řízení v prostředí zadavatele s ohledem na maximální efektivitu při minimálním zatížení pracovníků zadavatele.

Služby zahrnují zejména:

 • Zpracování návrhu zadávací dokumentace a jeho projednání se zadavatelem
  Konzultace problematických bodů zadávací dokumentace a návrhy jejich řešení, návrh způsobu stanovení předpokládané hodnoty (např. provedení průzkumu trhu s cílem získat podklad pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky), zpracování návrhu textové části zadávací dokumentace v podrobnostech stanovených zákonem – požadavky na kvalifikaci, požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, podmínky a požadavky na zpracování nabídky a obchodní podmínky.
 • Zpracování návrhu kvalifikačních předpokladů a jejich projednání se zadavatelem
  Vypracování návrhu požadavků na základní, profesní, ekonomické a zejména technické kvalifikační předpoklady vč. expertního doporučení jaké předpoklady je možné využít pro konkrétní zadávací/výběrové řízení.
 • Zpracování finální verze zadávací dokumentace
  Kompletace veškerých příloh, formulářů a dalších částí zadávací dokumentace.
 • Zpracování a zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení dle výše uvedených pravidel
  Zpracování návrhu Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zveřejnění Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
 • Poskytování vysvětlení či změny zadávací dokumentace zájemcům o zakázku
  Přijímání žádostí o vysvětlení či změny zadávací dokumentace, zpracování vysvětlení či změny zadávací dokumentace dodavatelům, odeslání zájemcům a uveřejnění vysvětlení či změny zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
 • Zajištění úkonů při příjmu a otevírání elektronických nabídek
  Zpracování dokumentu pro jmenování osob odpovědných za odtajnění nabídek, zajištění průběhu odtajnění nabídek v elektronickém nástroji pro zadávaní veřejných zakázek.
 • Zajištění úkonů při příjmu a otevírání listinných nabídek
  Příprava dokumentu pro jmenování komise pro otevírání obálek, zpracování seznamu přijatých nabídek a zajištění jejich řádného otevření dle ZZVZ.
 • Zajištění úkonů souvisejících se jmenováním hodnotící komise
  Příprava dokumentů pro jmenování hodnotící komise, včetně podkladů nutných a potřebných k řádnému průběhu zasedání hodnotící komise, zpracování čestných prohlášení pro členy a náhradníky členů hodnotící komise, pozvánky členům na jednání komise.
 • Účast na jednání hodnotící komise a odborné vedení hodnotící komise při posouzení a hodnocení nabídek
  • Organizační zajištění prvního zasedání komise pro otevírání obálek / hodnotící komise.
  • Řízení komise do volby předsedy a místopředsedy komise.
  • Organizační řízení komise v průběhu jednotlivých zasedání.
  • Sepsání protokolu o otevírání nabídek.
  • Sepsání protokolů o všech jednáních hodnotící komise.
  • Hodnocení nabídek účastníků dle hodnotících kritérií.
  • Zabezpečení příslušných hodnotících tabulek pro jednotlivá hodnotící kritéria a členy hodnotící komise, souhrnných tabulek pro hodnotící kritéria a tabulky celkového pořadí.
  • Posouzení nabídek účastníků z hlediska splnění kvalifikačních kritérií.
  • Posouzení nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek.
  • Vyhotovení výzvy k písemnému zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.
  • Vyhotovení žádosti o písemné vysvětlení nabídky.
  • Vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o vyloučení/výběru dodavatele.
  • Organizační zajištění všech zasedání hodnotící komise včetně zpracování protokolů z jednání hodnotící komise.
 • Zpracování Zprávy ze zadávacího/výběrového řízení
  Vypracování Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a o průběhu zadávacího řízení dle podmínek poskytovatele dotace.
 • Zpracování a odeslání Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, Rozhodnutí o vyloučení z účasti ve výběrovém řízení příp. Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení, Písemné zprávy zadavatele
  • Zpracování oznámení rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky jednotlivým účastníkům zadávacího/výběrového řízení, odeslání oznámení o přidělení veřejné zakázky všem účastníkům zadávacího/výběrového řízení, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni.
  • Odeslání oznámení o vyloučení účastníků zadávacího/výběrového řízení, jejichž nabídky komise vyřadila z další účasti v zadávacím řízení a zpracování podkladů pro rozhodnutí o jejich vyloučení.
  • Zpracování Rozhodnutí a oznámení o vyloučení účastníků zadávacího/výběrového řízení, jejichž nabídky komise vyřadila z další účasti v zadávacím řízení.
  • V případě zrušení zadávacího řízení zpracování Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a zveřejnění na profilu zadavatele, zpracování formuláře o zrušení zadávacího řízení a zajištění zveřejnění formuláře v Informačním systému veřejných zakázek.
  • Zpracování písemné zprávy zadavatele a uveřejnění na profilu zadavatele.
  • Sumarizace, uspořádání a předání veškeré dokumentace o průběhu zadávacího/výběrového řízení zadavateli.
  • V případě podání námitek či návrhu ze strany dodavatelů zajisti zpracování rozhodnutí zadavatele o námitkách, Zpracování případného stanoviska zadavatele pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Řádné předání kompletní dokumentace zadávacího řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
  • Zpracování formuláře o zadání veřejné zakázky a zajištění zveřejnění formuláře ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z oblasti dotací                                                                            Ukázat referenceUkázat reference

Ukázat reference z oblasti veřejných zakázek                                              Ukázat referenceUkázat reference