Jaký je termín předkládání žádostí?

Pro všechny výzvy je lhůta pro podání žádosti do 14. 5. 2020.

Jak získat dotaci?

 • Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti evidované elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf.
 • Přílohou žádosti musí být:
  • kopie smlouvy nebo oznámení o zřízení účtu u ČNB,
  • a další přílohy dle příslušné výzvy.
 • Žádost, tj. výstup z portálu, následně podává žadatel prostřednictvím datové schránky příslušnému HZS kraje. Prostřednictvím DS se zasílá pouze žádost, přílohy uvedené výše se evidují pouze na portále.

 

 1. Výzva – Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky (CAS)

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů, která:
  • je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II nebo JPO III,
  • není vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 6 osob vyrobenou v roce 2005 a později (nevztahuje se na rekonstrukci CAS 32 – T 815. Více ve výzvě).

Na co lze získat dotaci?

 1. Pořízení nové cisterny – dotace může dosáhnout až 70 % nákladů akce, maximálně však 2,5 mil. Kč.
  • kategorie 2 pro smíšený provoz,
  • střední hmotnostní třídy (7.500 až 16.000 kg), nebo těžké hmotnostní třídy (nad 16.000 kg),
  • v provedení základním nebo v provedení speciálním redukovaném s kabinou posádky se sedadly pro 6 osob,
  • s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 2.000 l.min-1 a s nádrží na vodu o objemu do 5.000 l nebo s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 3.000 l.min-1 a s nádrží na vodu o objemu nad 6.000 l.
 2. Rekonstrukci CAS 32 – T 815 v souladu technicko-přejímacími podmínkami, podle kterých byla zařazena k jednotkám požární ochrany – dotace může dosáhnout až 50 %, maximálně však 1,5 mil. Kč.
 3. Rekonstrukci CAS 32 – T 815 na provedení speciální redukované pro šest osob – dotace může dosáhnout až 50 %, maximálně však 2 mil. Kč.

Jaká je výše dotace?

 • Pro bod b) dotace může dosáhnout až 50 %, maximálně však 1,5 mil. Kč.
 • Pro bod c) dotace může dosáhnout až 50 %, maximálně však 2 mil. Kč.

 

 1. Výzva – Pořízení nového dopravního automobilu (DA)

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Žadatelem o dotaci může být pouze obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která:
  • je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V,
  • není vybavena DA nebo osobním automobilem s kabinou osádky se sedadly pro 8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením, vyrobeným v roce 2005 a později.

Na co lze získat dotaci?

 • DA vyrobený na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob. DA může být doplněn požárním přívěsem nákladním nebo požárním přívěsem pro hašení.

Jaká je výše dotace?

 • Dotace může dosáhnout až 70 % maximálně však 450 tis. Kč.

 

 1. Výzva – Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Žadatelem o dotaci může být pouze obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která:
  • je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V,
  • dosud neobdržela dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice z rozpočtu Ministerstva vnitra,
  • budova rekonstruované požární zbrojnice je v majetku obce zřizující JSDH obce,
  • pozemky pro výstavbu požární zbrojnice jsou v majetku obce, nebo je smluvně upraven závazek tak, aby po dokončení stavby, byly dotčené pozemky převedeny na stavebníka, a to kupní smlouvou, která bude uzavřena do 30 dní po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
  • na stavbě ani na pozemku nevázne zástavní právo a věcné břemeno neomezuje činnost JSDH obce.

Na co lze získat dotaci?

 • Dotace se poskytuje na rekonstrukci anebo výstavbu nové požární zbrojnice.

Jaká je výše dotace?

 • Dotace může dosáhnout až 50 % uznatelných nákladů akce,
  • minimálně však 450 tis. Kč,
  • maximálně však 4,5 mil. Kč.