Příprava, zpracování a finalizace zadávací dokumentace

Podle výběru druhu zadávacího řízení zpracujeme zadávací dokumentaci v úplném rozsahu podle požadavků interní směrnice zadavatele, ZZVZ a/nebo příslušných metodiky evropských projektů, vč. návrhu kvalifikačních a hodnotících kritérií, návrhu smluv a dalších příloh zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentaci akceptuje odpovědný pracovník zadavatele a schvaluje statutární zástupce zadavatele (např. Rada města). V případě dotačních titulů je dokumentace standardně předkládána ještě k vyjádření poskytovatele dotace. Součástí našich je služeb je v každém z výše uvedených kroků vypořádání případně vznesených připomínek a požadavků na doplnění nebo úpravu zadávacích podmínek.

Souhrn poskytovaných služeb v oblasti zpracování zadávacích podmínek veřejné zakázky:

 • Zpracování návrhu textové části zadávací dokumentace v rozsahu nejméně:
  • návrh požadavků na kvalifikaci (způsobilost) dodavatelů
  • návrh způsobu hodnocení (nastavení hodnotících kritérií)
  • podmínky a požadavky na zpracování nabídky
  • návrh obchodních podmínek
  • přílohy zadávací dokumentace
 • Projednání návrhu textové části zadávací dokumentace se zadavatelem a vyhotovení vzájemně odsouhlaseného konečného znění všech částí textové zadávací dokumentace
 • Vypořádání připomínek a požadavků na úpravu nebo doplnění zadávacích podmínek

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z oblasti veřejných zakázek                                               Ukázat referenceUkázat reference