Aplikační podpora FM procesů pro Českou poštu, s.p.Vložil: dne

Řešení: SLužby v ICT
Klient: Sdružení společností KPMG Česká republika – IKA DATA
Realizace: 03/2012 – 01/2013

Hlavním cílem projektu byla aplikační podpora FM procesů pro Českou poštu, s.p. (ČP).

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Etapa I – Analýza a zmapování FM (Facility Management) procesů na aplikační podporu procesů, sběr požadavků jednotlivých uživatelů, základní katalog požadavků
  •  Identifikace jednotlivých procesů FM, vyřazení nerelevantních procesů z evropské normy
  •  Identifikace vlastníků jednotlivých FM procesů
  •  Strukturované rozhovory s vlastníky jednotlivých FM procesů vedoucí k strukturovanému popisu procesů
  •  Zhodnocení funkčnosti procesů
  •  Zjištění stávající aplikační podpory FM procesů a zhodnocení její funkčnosti
  •  Paralelní sběr požadavků vlastníků jednotlivých procesů FM na funkcionalitu informační podpory a charakter poskytovaných služeb podpůrného nástroje
  •  Tvorba katalogu požadavků vlastníků FM procesů, jejich vykonavatelů a příjemců výstupů daných procesů
  •  Prioritizace požadavků z pohledu ČP
 • Etapa II – Doporučení k optimalizaci procesů a požadavků na aplikační podporu FM procesů, optimalizovaný katalog požadavků na systémové řešení
  • Posouzení současného stavu procesů FM a jejich parametrů
  • Posouzení dostupnosti a kvality vstupních dat procesů FM
  • Samostatné vyhodnocení klíčových procesů FM, zpracování variant procesního modelu FM a příprava podkladů pro rozhodnutí ČP o jejich výsledné podobě
  • Návrh doporučení v oblasti zastřešení procesů FM především popis nezbytných rolí, návrh rozdělení odpovědností za dílčí aktivity procesu a formalizace eskalace a řešení problémů identifikovaných v oblasti FM
  • Návrh doporučení k optimalizaci procesů FM – odstranění duplicit, odstranění aktivit bez přidané hodnoty, odstranění plýtvání, narovnání komunikačních toků, formalizace rozhodovacích aktivit, formalizace standardů kvality vykonávání činností FM, stanovení rolí a odpovědností
  • Návrh doporučení zaměřených na způsob sběru vstupních dat, standardizace kvality vstupních dat a způsobu jejich získávání
  • Definice optimálního pořadí realizace navrhovaných doporučení k optimalizaci procesů FM obsahující základní charakteristiku přístupu, popis celkových přínosů a rizik souvisejících s provedením změny
  • Posouzení přínosů a omezení zavádění nástroje pro podporu jednotlivých FM procesů s ohledem na náklady, využitelnost, bezpečnost a přijetí v podmínkách ČP
  • Organizace pracovních workshopů pro sladění představy potenciálních uživatelů systému pro podporu FM
  • Aktualizace katalogu požadavků na aplikační podporu FM procesů
  • Revize priorit požadavků
 • Etapa III – Vyhodnocení aplikační podpory, návrh změn a vypracování komplexního hrubého technologického návrhu včetně finančního vyjádření
  • Posouzení a vyhodnocení současného stavu aplikační podpory vůči aktualizovanému katalogu požadavků a vůči standardům obvyklým na trhu při IT podpoře procesů Facility managementu
  • Návrh změn a rozšíření současné aplikační podpory dle závěru vyhodnocení a dle možností aktuálně dostupných aplikací a strategického rozhodnutí ČP o celkových nákladech, preferované koncepci a preferovaných funkcionalitách
  • Vypracování návrhu globální architektury poptávaných změn/rozšíření aplikační podpory FM procesů jako strukturovaného zadání pro oslovení trhu
  • Zpracování projektového plánu implementace změn/rozšíření aplikační podpory FM procesů včetně hrubého harmonogramu a návrh nezbytných kroků přípravné fáze před zahájením vlastní implementace
  • Zpracování finančního plánu implementace/změn rozšíření aplikační podpory FM procesů včetně rámcové kalkulace předpokládaného Total Cost of Ownership
  • Návrh alternativ zajištění poptávaných funkcionalit pro optimalizaci aplikační podpory FM procesů dle vyhodnocení situace na trhu

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.