Analýza procesu zpracování a distribuce externích dokumentů na úrovni evropských a mezinárodních organizací, v rámci klíčové aktivity KA 02 projektu Analýza tvorby technických norem na národní, evropské resp. mezinárodní úrovniVložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Realizace: 01/2013 – 04/2013

Hlavním cílem projektu byl popis procesů zpracování a distribuce dokumentů v rámci klíčové aktivity KA 02 projektu Analýza tvorby technických norem na národní, evropské resp. mezinárodní úrovni.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Popis distribuce dokumentů a norem z/do evropských a mezinárodních normalizačních organizací
  • Popis pracovních postupů při práci s dokumenty v rámci jednotlivých etap
  • Popis organizační struktury ÚNMZ a spolupracujících organizací z hlediska pravomocí a odpovědností
  • Popis systému zpracování požadavků na určené normy ve vazbě na související nařízení vlády ČR
  • Analýza a návrh zefektivnění dílčích procesů zpracování a distribuce externích dokumentů
  • Popis systému oběhu dat, ukládání, zálohování a archivace dokumentů
  • Kontrola souladu využití externích zdrojů dat s nařízením EK a příslušnými právními normami upravujícími oblast technické normalizace
  • Návrh optimálního systému zpracování metadat a ukládání dokumentů včetně specifikovaných požadavků na kontroly a vypracování analýzy rizik
  • Návrh zajištění bezpečnosti informačního systému
  • Řešení systému rolí a přístupových práv

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.