Řešení: Podnikové poradenství
Klient: Ministerstvo vnitra ČR
Realizace: 05/2007 – 07/2007

Hlavním cílem projektu bylo provedení analýzy současně platné organizační struktury, ekonomického systému řízení a právní stránky fungování státní příspěvkové organizace Tiskárna MV pro zvýšení efektivity jejího fungování.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly poskytnuty služby v rozsahu a oblastech:

1. V oblasti organizace:

 • Organizační struktura organizace
 • Organizace procesů a činností
 • Průběh informačních toků v organizaci, identifikace poruch a příčin
 • Zhodnocení nastavení procesů z pohledu duplicit, resp. překrývání odpovědnosti jednotlivých pracovníků

2. V oblasti ekonomické:

 • Ohodnocení nákladovosti vybraných klíčových procesů
 • Posouzení výše příspěvku a investičních dotací na činnost s ohledem na rozsah vybraných hlavních činností
 • Prověření rozsahu vedlejších činností a jejich přínosu pro organizaci
 • Rámcové zjištění stavu řízení ekonomiky a nákupu
 • Posouzení rozsahu majetku potřebného pro zabezpečení hlavní činnosti
 • Vyhodnocení oblasti mandatorních výdajů zejména mzdových nákladů
 • Vyhodnocení reálnosti snižování počtu pracovníků v následujících třech letech o 3% ročně

3. V oblasti právní:

 • Posouzení Zřizovací listiny co do rozsahu, úplnosti a právní kvality
 • Zhodnocení procesu zadávání veřejných zakázek
 • Posouzení smluv a výhodnosti opakovaných smluvních vztahů s externími dodavateli

Podnikové poradenstvíReference

Comments are disabled.