Řešení: GDPR
Klient: Město Hranice
Realizace: 02/2018 – 03/2018

Hlavním cílem bylo vypracování auditu připravenosti v oblasti zpracování osobních údajů v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) u 11 příspěvkových organizací zřízených městem Hranice včetně návrhu případných opatření vedoucích k souladu současného stavu

Předmět

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Analytická etapa:
  • Analýza procesů spojených se zpracováním osobních údajů (např. shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace)
  • Analýza současného stavu hardwaru a softwaru v souladu s bezpečnostními požadavky GDPR
  • Analýza fyzického zabezpečení kanceláří a dalších prostor, ve kterých dochází ke zpracování OÚ
  • Analýza vnitřní dokumentace (její úplnost) upravující ochranu osobních údajů (zejména vnitřní předpisy, evidence zpracování osobních údajů)
  • Návrh vhodných opatření (organizačních a technických a jejich dostatečnosti – zejména role pracovníků zpracovávajících osobní údaje, záznamy o přístupech k osobním údajům) ke splnění požadavků stanovených GDPR
 • Hlavní výstupy poskytovaných služeb:
  • Zhodnocení stávajících procesů spojených se zpracováním OÚ a posouzením míry souladu s požadavky dle GDPR
  • Zhodnocení stávajících opatření (organizačních a technických a jejich dostatečnosti) a jejich porovnání s požadavky GDPR
  • Zhodnocení stávající dokumentace (její úplnosti) nezbytné k ochraně OÚ a posouzení míry souladu s požadavky dle GDPR
  • Určení rizikových oblastí v procesu zpracování OÚ
  • Návrh jednotlivých opatření rozdělených do těchto oblastí:
   • Organizační opatření
    • Vnitřní předpisy, evidence zpracování osobních údajů, postupy
    • Metodiky (zejména metodiky jak postupovat při aplikaci GDPR, včetně vyhodnocení dopadu na informační systémy)
   • Technická opatření
    • Implementace technologií (zajištění HW, SW, licence, instalace, konfigurace, školení personálu, testování atd.)

GDPRReference

Comments are disabled.