Řešení: Veřejné zakázky
Klient: Město Mělník
Realizace: 10/2019 – 03/2020

Hlavním cílem projektu byla administrace veřejné zakázky v souladu s požadavky zákona, včetně přípravy a předání veškeré dokumentace k archivaci.

Předmět projektu

Hlavním cílem projektu bylo zpracování kompletní zadávací dokumentace a vlastní administrace veřejné zakázky

 • Administrace veřejné podlimitní zakázky, včetně přípravy a předání veškeré dokumentace k archivaci zadavateli
  • Vyhlášení zveřejnění veřejné zakázky dle požadavků ZZVZ, interních pravidel příkazce a Pravidel OPZ
  • Zpracování dodatečných informací k zadávacím podmínkám
  • Příjem dotazů, příprava návrhu odpovědí zadavatele na dotazy a námitky účastníků zadávacího řízení a jejich odeslání účastníkům
  • Vypracování pozvánek pro členy komise pro otevírání obálek s nabídkami
  • Organizační zabezpečení otevírání obálek s nabídkami, včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami
  • Kontrola splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči v rozsahu požadavků zadavatele na kvalifikaci včetně vypracování písemného protokolu o posouzení kvalifikace
  • Příprava podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek včetně kontroly položkových rozpočtů
  • Příprava čestného prohlášení členů (případně náhradníků) hodnotící komise a zabezpečení jeho podpisu
  • Zpracování protokolů z jednání hodnotící komise až po vypracování závěrečné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
  • Příprava Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
  • Příprava Oznámení uchazečům i podpisu smlouvy
  • Zpracování a odeslání Oznámení o výsledku zadávacího řízení do VVZ
  • Zpracování písemné zprávy zadavatele
  • Účast při hodnocení nabídek v roli člena hodnotící komise a/nebo přizvaného odborníka

ReferenceVeřejné zakázky

Comments are disabled.