Řešení: Veřejné zakázky
Klient: Nemocnice Vyškov
Realizace: 12/2019 – 03/2020
Hlavním cílem projektu byla administrace veřejné zakázky v souladu s požadavky zákona, včetně přípravy a předání veškeré dokumentace k archivaci.

Předmět projektu

 • Administrace veřejné nadlimitní zakázky, včetně přípravy a předání veškeré dokumentace k archivaci zadavateli
  • Vyhlášení zveřejnění veřejné zakázky dle požadavků ZZVZ
  • Zpracování dodatečných informací k zadávacím podmínkám.
  • Příjem dotazů, příprava návrhu odpovědí zadavatele na dotazy a námitky účastníků zadávacího řízení a jejich odeslání účastníkům.
  • Vypracování pozvánek pro členy komise pro otevírání obálek s nabídkami.
  • Organizační zabezpečení otevírání obálek s nabídkami, včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami.
  • Kontrola splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči v rozsahu požadavků zadavatele na kvalifikaci včetně vypracování písemného protokolu o posouzení kvalifikace.
  • Připravení podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek včetně kontroly položkových rozpočtů.
  • Připravení čestného prohlášení členů/případně náhradníků/ hodnotící komise a zabezpečení jeho podpisu.
  • Zpracování protokolů z jednání hodnotící komise až po vypracování závěrečné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.
  • Připravení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.
  • Připravení oznámení uchazečům o podpisu smlouvy.
  • Zpracování a odeslání Oznámení o výsledku zadávacího řízení do VVZ.
  • Zpracování písemné zprávy zadavatele.
  • Účast při hodnocení nabídek v roli člena hodnotící komise a/nebo přizvaného odborníka.

ReferenceVeřejné zakázky

Comments are disabled.