Řešení: EU poradenství
Klient: Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
Realizace: 06/2018 – 12/2018

Hlavním cílem projektu bylo zajištění služeb kompletního dotačního managementu (administrace) včetně potřebné komunikace s poskytovatelem dotace projektu pro modernizaci stávajícího sytému pro zpracování, zobrazení a distribuci zdravotnické obrazové dokumentace v ON Kladno, který je spolufinancován prostřednictvím výzvy č. 26 IROP

Předmět projektu

V rámci zakázky byly poskytovány následující služby:

 • Kompletní dotační management (administrace) Projektu včetně potřebné komunikace s poskytovatelem dotace v období do ukončení projektu
  • Sledování naplňování cílů Projektu a jednotlivých aktivit Projektu a jejich porovnávání s údaji v žádosti o dotaci
  • Sledování a vyhodnocování změn Projektu z hlediska podstatných a nepodstatných změn, popř. s dopadem na vydání nového Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • Zajištění a kontrola archivace a evidence dokladů a dokumentů po dobu realizace Projektu
  • Sledování naplňování monitorovacích indikátorů Projektu
  • Příprava podkladů a zpracování potřebných administrativních podkladů Projektu (zejm. příprava a předávání faktur k proplacení, zpráv o realizaci / závěrečné zprávy o realizaci apod.)
  • Příprava podkladů pro ukončení Projektu
  • Kontrola realizace povinností vyplývajících z podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • Věcná a finanční kontrola účetních dokladů
  • Kontrola způsobilosti výdajů
  • Příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce
  • Kontrola dodržování podmínek programu vztahující se k oblasti financování projektu

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.