Komplexní servis při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele telekomunikačních služeb formou centrálního zadání pro Královéhradecký kraj a jim zřizované příspěvkové a obchodní organizaceVložil: dne

Řešení: Veřejné zakázky
Klient: Královéhradecký kraj
Realizace: 03/2011 – 08/2012

Hlavním cílem projektu bylo vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele telekomunikačních služeb formou centrálního zadání pro Královéhradecký kraj a jim zřizované příspěvkové a obchodní organizace.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Vypracování orientačního časového harmonogramu průběhu zadávacího řízení na základě lhůt poskytnutých Královéhradeckým krajem a lhůt daných zákonem
 • Řádné vedení dokumentace o zadání veřejné zakázky
 • Vypracování obchodních podmínek dle požadavků Královéhradeckého kraje
 • Vyhotovení návrhu pro rozhodnutí zadavatele
 • Vyhotovení oznámení o zakázce do Informačního systému o veřejných zakázkách – uveřejňovacího subsystému (dále jen „ISVZUS“), projednání s Královéhradeckým krajem a odeslání do ISVZUS
 • Vyhotovení návrhu kvalifikačních kritérií a hodnotících (příp. dílčích hodnotících kritérií) pro zadání veřejné zakázky, jejich projednání s Královéhradeckým krajem
 • Vyhotovení návrhu zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, projednání s Královéhradeckým krajem a úprava dle konzultace s Královéhradeckým krajem
 • Poskytování informací o obsahu podmínek veřejné zakázky ve formě zadávací dokumentace a následně zajištění kopírování a distribuce této zadávací dokumentace k jednotlivým zájemcům o veřejnou zakázku, včetně vyhotovení odpovědí na dotazy k zadávací dokumentaci
 • Vyhotovení písemné evidence všech zásilek a listin doručených v zadávacím řízení v rozsahu stanoveném zákonem (např. seznam přijatých a doručených nabídek atd.) vč. písemné evidence úkonů
 • Oznamování Královéhradeckým krajem jmenovaným členům komise a náhradníkům členů komise o místě a době konání jednání komise
 • Úplné organizační zajištění a řízení jednání komisí, a to zejména vypracování prohlášení jmenovaných členů a náhradníků komisí o nepodjatosti, příprava podkladů pro jednání hodnotící komise, posouzení kvalifikace dodavatelů, kteří předložili svou nabídku v zadávacím řízení, rozbor jednotlivých nabídek vč. návrhů smluv a vyhotovení návrhu zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zákonem
 • Vyhodnocení podkladů pro rozhodnutí zadavatele
 • Vyhotovení a odeslání rozhodnutí Královéhradeckého kraje o výběru nejvhodnější nabídky jednotlivým uchazečům o veřejnou zakázku, resp. o vyloučení ze zadávacího řízení
 • Vyhotovení a odeslání oznámení rozhodnutí Královéhradeckého kraje o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
 • Vyhotovení písemné zprávy zadavatele v souladu se zákonem
 • Vyhotovení oznámení a zadání zakázky do ISVZUS, projednání s Královéhradeckým krajem a zaslání do ISVZUS
 • Činění dalších úkonů dle zákona výše uvedených, mimo rozhodovacích činností
 • Účast pověřeného zástupce Královéhradeckého kraje na veškerých jednání spojených s příslušným výběrovým řízením
 • Zastupování Královéhradeckého kraje v námitkovém řízení, resp. v řízení před orgánem dohledu, doporučení nejvhodnějšího poskytovatele telekomunikačních služeb
 • Organizace podpisu smluv s vybranými dodavateli

ReferenceVeřejné zakázky

Comments are disabled.