Řešení: Veřejné zakázky
Klient: Městská část Praha 12
Realizace: 09/2018-11/2018

Hlavním cílem projektu bylo poskytování odborných poradenských služeb v souvislosti s administrací veřejné zakázky „Rozvoj a profesionalizace ÚMČ Praha 12 – část B: Zpracování Strategie řízení lidských zdrojů ÚMČ Praha 12.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Zpracování kompletní zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr dodavatele
  • Výzva k podání nabídek – zadávací dokumentace včetně veškerých příloh
  • Návrh smlouvy s dodavatelem
 • Zpracování potřebných podkladů a odůvodnění, zejména pak zpracování:
  • Zpracování dodatečných informací k zadávacím podmínkám
  • Vypracování pozvánek pro členy komise pro otevírání obálek s nabídkami
  • Organizační zabezpečení otevírání obálek s nabídkami, včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami
  • Kontrola splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči v rozsahu požadavků zadavatele na kvalifikaci včetně vypracování písemného protokolu o posouzení kvalifikace
  • Příprava podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek včetně kontroly položkových rozpočtů
  • Příprava čestného prohlášení členů (případně náhradníků) hodnotící komise a zabezpečení jeho podpisu
  • Zpracování protokolů z jednání hodnotící komise až po vypracování závěrečné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
  • Zabezpečení písemností pro případné vysvětlení nabídek nebo odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny podle pokynů hodnotící komise
  • Příprava rozhodnutí zadavatele o vyloučení nabídky dodavatele nesplňující podmínky veřejné zakázky
  • Příprava oznámení uchazečům o podpisu smlouvy
  • Zpracování písemné zprávy zadavatele o průběhu zadávacího řízení
  • Administrace veřejné zakázky na portále www.esfcr.cz

ReferenceVeřejné zakázky

Comments are disabled.