Řešení: Veřejné zakázky
Klient: Město Bílina
Realizace: 12/2018 – 05/2019

Hlavním cílem projektu byla Realizace veřejné zakázky „Dodávka implementace nástrojů kybernetické bezpečnosti v rámci MěÚ Bílina“.

Předmět projektu

 • Zpracování kompletní zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně smluvních dokumentů
 • Vlastní administrace veřejné zakázky včetně přípravy a předání veškeré dokumentace objednateli k archivaci
  • Příprava zadávací dokumentace včetně technické dokumentace ke zveřejnění na profilu zadavatele
  • Zpracování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a jejich uveřejnění na profilu zadavatele
  • Zabezpečení celého průběhu elektronicky podaných nabídek prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele
  • Organizační zabezpečení otevírání obálek s nabídkami, včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami
  • Kontrola splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči v rozsahu požadavků zadavatele na kvalifikaci včetně vypracování písemného protokolu o posouzení kvalifikace
  • Příprava podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení nabídek 
  • Příprava čestného prohlášení členů (případně náhradníků) hodnotící komise a zabezpečení jeho podpisu
  • Zpracování protokolů z jednání hodnotící komise až po vypracování závěrečné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
  • Příprava Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
  • Příprava oznámení o výběru nejvhodnější nabídky účastníkům prostřednictvím elektronického nástroje
  • Poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy
  • Zpracování písemné zprávy zadavatele o průběhu zadávacího řízení

ReferenceVeřejné zakázky

Comments are disabled.