Administrace zadávacího řízení „ON Kladno – Zvýšení kvality návazné péče), financované z výzvy č. 31 IROPVložil: dne

Řešení: Veřejné zakázky
Klient: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Realizace: 06/2017 – 11/2017

Hlavním cílem projektu byla Administrace zadávacího řízení „ON Kladno – Zvýšení kvality návazné péče), financované z výzvy č. 31 IROP.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Vlastní administrace zadávacího řízení v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“), zejména:
  • podpora průběhu přijímání obálek s nabídkami;
  • organizační zabezpečení otevírání obálek s nabídkami, včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami;
  • kontrola splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči v rozsahu požadavků zadavatele, na kvalifikaci včetně vypracování písemného protokolu o posouzení kvalifikace;
  • připravení podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek;
  • připravení čestného prohlášení členů /případně náhradníků/ hodnotící komise;
  • zpracování protokolů z jednání hodnotící komise;
  • příprava písemností pro případné objasnění nabídek podle pokynů hodnotící komise,
  • komunikace s vybranými uchazeči ve věci specifikace konkrétních požadavků zadavatele v zadávacím řízení;
  • připravení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky;
  • oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným uchazečům;
  • připravení zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky některým dotčeným uchazečům;
  • podpora při kontrole obsahu listinných náležitostí v nabídkách jednotlivých vybraných dodavatelů před podpisem smlouvy;
  • podpora při zajištění součinnosti vybraných dodavatelů před podpisem smlouvy;
  • podpora při zveřejnění výsledků zadávacího řízení na profilu zadavatele;
  • zpracování písemné Zprávy zadavatele o průběhu zadávacího řízení;
  • konzultace s poskytovatelem dotace;
  • vypořádání a zapracování připomínek kontrolních orgánů;
  • poradenská a konzultační činnost přímo spojená s administrací veřejné zakázky.

ReferenceVeřejné zakázky

Comments are disabled.