Zpracování kompletní zadávací dokumentace a vlastní administrace zadávacího řízení Stavební úpravy v části objektu č.p.30 ve Stráži nad Nisou, Bergerovo náměstíVložil: dne

Řešení: Veřejné zakázky

Hlavním cílem projektu bylo zpracování kompletní zadávací dokumentace a vlastní administrace zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavebích úprav části objektu č.p.30 ve Stráži nad Nisou, Bergerovo náměstí, včetně poskytování odborných konzultací  v souvislosti s veřejnou zakázkou

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Zpracování kompletní zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr dodavatele Akce, a to minimálně v tomto rozsahu:
  • návrh oznámení o zakázce,
  • zadávací dokumentace,
  • veškeré přílohy zadávací dokumentace,
  • kvalifikační dokumentace,
  • veškeré přílohy kvalifikační dokumentace.
 • Vlastní administrace veřejné zakázky v souladu s principy ZZVZ a pravidly Směrnice včetně přípravy a předání veškeré dokumentace k archivaci odběrateli, zejména:
  • předání zadávací dokumentace včetně technické dokumentace dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci;
  • zpracování dodatečných informací k zadávacím podmínkám a jejich rozeslání dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta;
  • podpora průběhu přijímání obálek s nabídkami (podklady pro zpracování seznamu podaných nabídek);
  • organizační  zabezpečení otevírání obálek s nabídkami, včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami;
  • kontrola splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči v rozsahu požadavků zadavatele na kvalifikaci včetně vypracování písemného protokolu o posouzení kvalifikace;
  • připravení podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek včetně kontroly položkových rozpočtů;
  • připravení čestného prohlášení členů /případně náhradníků/ hodnotící komise a zabezpečení jeho podpisu;
  • zpracování protokolů  z jednání hodnotící komise až po vypracování závěrečné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek;
  • zabezpečení písemností pro případné vysvětlení nabídek nebo odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny podle pokynů hodnotící komise;
  • připravení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky;
  • oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným uchazečům;
  • zpracování podkladů pro zveřejnění výsledků veřejné zakázky;
  • oznámení uchazečům o podpisu smlouvy;
  • zpracování písemné Zprávy zadavatele.

ReferenceVeřejné zakázky

Comments are disabled.