Zajištění komplexní přípravy, administrace a organizace výběrového řízení veřejné zakázky „Rozvoj a posilování ICT Městského úřadu Králíky“Vložil: dne

Řešení: Veřejné zakázky
Klient: Město Králíky
Realizace: 02/2018 – 11/2018

Hlavním cílem projektu bylo zpracování kompletní zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr dodavatele a vlastní administrace veřejné zakázky v souladu s požadavky zákona, včetně přípravy a předání veškeré dokumentace k archivaci.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Zpracování kompletní zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr dodavatele v rozsahu:
  • zadávací dokumentace;
  • veškeré přílohy zadávací dokumentace vč. smluvních dokumentů.
 • Vlastní administrace veřejné zakázky v souladu s požadavky zákona, včetně přípravy a předání veškeré dokumentace objednateli k archivaci:
  • příprava zadávací dokumentace včetně technické dokumentace ke zveřejnění na profilu zadavatele objednatele nebo jiném objednatelem určeném místě;
  • zpracování dodatečných informací k zadávacím podmínkám a jejich rozeslání dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta;
  • zabezpečení celého průběhu přijímání obálek s nabídkami, vystavení potvrzení o převzetí nabídky, včetně pořízení potřebných dokumentů (seznam podaných nabídek);
  • organizační zabezpečení otevírání obálek s nabídkami, včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami;
  • kontrola splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči rozsahu požadavků zadavatele na kvalifikaci včetně vypracování písemného protokolu o posouzení kvalifikace v náležitostech dle zákona;
  • příprava podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek;
  • příprava čestného prohlášení členů /případně náhradníků/ hodnotící komise a zabezpečení jeho podpisu;
  • zpracování protokolů z jednání hodnotící komise až po vypracování závěrečné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek;
  • zabezpečení písemností pro případné vysvětlení nabídek nebo odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny podle pokynů hodnotící komise;
  • příprava rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným účastníkům;
  • oznámení účastníkům o podpisu smlouvy;
  • zpracování písemné Zprávy zadavatele o průběhu zadávacího řízení.

ReferenceVeřejné zakázky

Comments are disabled.