Equilibrium – Project Management Solutions (EPMS)

Společnost Equica, a.s. si vyvinula vlastní metodiku EPMS (Equilibrium – Project Management Solutions) pro řízení rozsáhlých projektů. Equica, a.s. přináší originální (vlastní) pohled na uvedenou tématiku, který se promítá i do způsobu a formy poskytovaných služeb.

Životní cyklus projektu prochází několika fázemi. Každá fáze má v projektu svou důležitou roli, je specifická svým cílem a výstupy, a zanedbání některé z nich může později vést k závažným problémům nebo ke kolapsu celého projektu právě proto, že nebyly dostatečně prozkoumány jednotlivé okolnosti a vlivy. Metodika EPMS popisuje projekt již od fáze „vzniku myšlenky“ přes identifikaci nositelů projektu, zajištění vhodných subjektů pro realizaci, k tvorbě smluvních dokumentů a realizaci projektu jako takové až k fázi likvidační, kdy je projekt ukončen a vytvořené se likviduje, aby bylo nahrazeno po skončení projektu novými řešeními a technologiemi.

Vrcholový procesní pohled na projekt přináší jeho rozdělení na šest vývojových fází, přičemž každý projekt všemi uvedenými fázemi prochází. Projektem dále integrálně prostupují procesy „Audit a dohled“ a „Stabilizace“.

EPMS

Fáze životního cyklu projektu:

 • Identifikační fáze projektu – Definice cílů projektu, definice cílových skupin, seskupení cílů do projektu, přínosy projektu cílovým skupinám.
 • Ověřovací fáze projektu – Relevance cílů pro cílové skupiny, projektová dokumentace, proveditelnost projektu, finanční návratnost, resp. business plán, riziková analýza a finální schválení rozpočtu projektu.
 • Přípravná fáze projektu – Tvorba metodiky řízení projektu, výběr dodavatelů, plán projektu. Fáze u větších projektů většinou končí podpisem smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem.
 • Realizační fáze projektu – Výroba, dodávka a implementace, velmi často v multiprojektovém prostředí až do momentu předání systému nebo služeb systému do provozu, školení uživatelů, PR.
 • Provozní fáze projektu – Údržba, servis, rozvoj aktualizace, dohled, telefonická podpora, internetová podpora, PR.
 • Likvidační fáze projektu – Likvidace zastaralých částí projektu nebo celého projektu, řízená likvidace dat a HW, řešení majetkové evidence, účetní problematika, příprava pro nový projekt.
 • Audit a dohled projektu – Metodický, smluvní a věcný audit projektu.
 • Stabilizace projektu – Zjišťování názorů, potřeb a pocitů cílových skupin (často uživatelů), průběžná korekce cílů projektu, identifikace rizik.

Multiprojektové řízení

Equica, a.s. se specializuje na podporu multiprojektové evidence, reportingu a řízení multiprojektového prostředí. Zvláště lze jmenovat optimalizaci využití zdrojů (lidských, finančních) ve všech současně probíhajících projektech.
Projektoví manažeři Equica, a.s. jsou připraveni v rámci řízení projektu zastávat například tyto role:

 • Exekutivní řízení projektu (vedoucí projektu)
 • Dohled / audit řízení projektu (auditor, kontrolor)
 • Procesní analytik a plánovač
 • Koordinátor zdrojů
 • Jiná role dle potřeby zákazníka

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z projektového řízení                                                                 Ukázat referenceUkázat reference